Onkogenetika


Poslední změna:Doporučené aktuální postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů

Konsenzuální národní doporučení péče o nosiče zárodečných patogenních variant nádorových predispozičních genů vznikají na základě společného úsilí klinických genetiků, onkologů, onkogynekologů a zástupců dalších odborností, kteří realizují lékařskou péči o vysoce rizikové osoby s nádorovou predispozicí v České republice.

Národní doporučení vycházejí z aktuálních doporučení National Comprehensive Cancer Network (NCCN), European Society of Medical Oncology (ESMO) a zohledňují kapacitní možnosti našeho zdravotnictví.

Národní konsenzus je tvořen primárně pro nejčastěji postižené nádorové predispoziční geny tak, aby bylo možno sjednotit péči o co největší počet osob. Postupně budou přidávána doporučení týkající se dalších klinicky relevantních nádorových predispozičních genů, jejichž varianty se vyskytují vzácněji. Doporučení již vydaná budou pravidelně aktualizována na základě poznatků vyplývajících z výsledků klinického výzkumu. Předchozí verze doporučení budou dostupná ve složce archiv.


ATM BRCA1
BRCA2 CHEK2
PALB2 -------